Documents escola

Documents escola

INSTRUCCIONS D'ÚS DELS FULLS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 

PREINSCRIPCIONS

És molt important entregar la preinscripció dins el període establert per l’escola.

(vegeu calendari preinscripcions).

 

Més avall, us podeu descarregar el full de preinscripció que haureu d’entregar, degudament emplenat, a la Secretaria de l’escola en el termini indicat.

 

Si teniu dubtes a l’hora d’omplir algun apartat del full, ho podeu deixar en blanc i des de Secretaria us ajudarem a emplenar-lo.

 

 

MATRICULACIÓ

La no matriculació dins del termini indicat s’entendrà com una renúncia de plaça, per això és molt important que formalitzeu la matrícula en els dies i horaris que indiqui l’escola.

 

Podeu descarregar-vos el full de matriculació més avall.

 

Informació important:

Els alumnes nous hauran de portar, a més del full de matriculació, una fotografia tipus carnet, una fotocòpia del número de compte (llibreta, rebut, etc) i el full de domiciliació bancària que podeu descarregar-vos també més avall.

 

Els alumnes de l’escola que vulguin canviar la domiciliació bancària hauran de comunicar-ho en el moment de fer la matrícula a Secretaria. 

QUOTES MÚSICA CURS 2018-2019

QUOTES DANSA CURS 2018-2019

Full de domiciliació bancària MÚSICA

Full de domiciliació bancària DANSA

DRETS D'IMATGE

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2019-2020 - MÚSICA

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2019-2020 - DANSA

BAREM DE CRITERIS D'INGRÉS ALUMNES NOUS

Full de preinscripció DANSA alumnes escola

Full de Preinscripció MÚSICA alumnes escola

Full de Preinscripció a DANSA alumnes nous

Full de Preinscripció a MÚSICA alumnes nous