Documents escola

Documents escola

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2022-2023 - MÚSICA

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2022-2023 - DANSA

BAREM DE CRITERIS D'INGRÉS ALUMNES NOUS

ELEMENT INFORMATIU PREINSCRIPCIONS MÚSICA CURS 2022-2023

Full de Preinscripció a MÚSICA alumnes nous

Full de Preinscripció a DANSA alumnes nous

QUOTES DANSA CURS 2021-2022

QUOTES MÚSICA CURS 2021-2022

Full de domiciliació bancària MÚSICA

Full de domiciliació bancària DANSA

AUTORITZACIÓ RELATIVA ALS DRETS D'IMATGE, DE VEU I PROTECCIÓ DE DADES

FULL DE BAIXA VOLUNTÀRIA

Full de matriculació a Música

Full de matriculació a Dansa