Documents escola

Documents escola

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2024-2025 - MÚSICA

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2024-2025 - DANSA

BAREM DE CRITERIS D'INGRÉS ALUMNES NOUS

Full de Preinscripció a MÚSICA alumnes nous

Full de Preinscripció a DANSA alumnes nous

Full de domiciliació bancària MÚSICA

Full de domiciliació bancària DANSA

AUTORITZACIÓ RELATIVA ALS DRETS D'IMATGE, DE VEU I PROTECCIÓ DE DADES

FULL DE BAIXA VOLUNTÀRIA

Sol·licitd Tarifa Social

Informació Tarifació Social Famílies Dansa

Informació Tarifació Social Famílies Música

Full de matriculació a Música

Full de matriculació a Dansa