Programa d'estudisMatèries › programa d'estudis de música

programa d'estudis de música

Des de l'Escola entenem la música com una forma d'expresió i comunicació i la valorem com una eina socialitzadora i de creixement personal de gran vàlua. La nostra oferta formativa és flexible i oberta, permetent així que alumnes de diferents edats i interessos hi puguin trobar el seu lloc.
Igualment, l'Escola vetlla per adaptar-se a les característiques de cada alumne, organitzant les classes col·lectives en grups reduïts i oferint sessions de reforç individual als alumnes que ho necessiten. El nostre objectiu és poder crear en tot moment un entorn musical propici, acollidor i distès, perquè l'aprenentatge de la música sigui un fet viu i satisfactori.

 

 

Sensibilització i inici

L'objectiu en el període de Sensibilització i Inici és despertar en els nens i les nenes el desig i l'interès per la música, desenvolupar les capacitats que els permeten crear i expressar-se i a la vegada dornar-los l'oportunitat de gaudir del plaer i la diversió del fet musical.

També, és en aquest període que s'aportaran les eines necessàries per tal que l'alumne pugui afrontar amb comoditat l'estudi de l'instrument.

 

El període de Sensibilització té una durada de tres cursos, dels 3 als 5 anys d'edat. Els alumnes de 3 i 4 anys assiteixen a una sessions setmanals de 45 minuts i els alumnes de 5 anys a dues sessions de 45 minuts setmanals.
Durant els dos cursos d'Inici, 6 i 7 anys d'edat, els alumnes assiteixen a dues sessions setmanals de 45 minuts, i és en el segon curs, a Inici II quan comença l'aprenentatge de l'instrument.

 

 

 

Nivell elemental

L'objectiu principal d'aquest nivell, seguint la línia pedagògica anterior, és endinsar-se en l'aprenentatge musical a partir d'una sòlida formació permetent així que l'alumne pugui cursar des d'un estudis bàsics fins a uns estudis netament professionalitzadors. L'assoliment de l'aprenentatge del llenguatge musical és proposat des de l'àmbit del llenguatge musical, el cant coral, la pràctica instrumental individual i la pràctica instrumental en grup.
Un cop iniciat el nivell elemental, la pràctica instrumental en grup té una importància cabdal, de manera que les diferents agrupacions de l'escola com les orquestres, els cors,els conjunts instrumentals i els grups de cambra, esdevenen un element clau en el programa educatiu, complementant així la formació musical dels alumnes.

 

El Nivell Elemental consta de cinc cursos: primer, segon, tercer, quart i ampliació. En aquest període els alumnes assisteixen a dues hores setmanals de classes de llenguatge musical i s'inicia la pràctica instrumental en grup i el cant coral (durant un curs ambdues especialitats han de ser matèries troncals).
L'estudi de l'instrument és col·lectiu fins a quart (classes setmanals de 3 alumnes 60 minuts o 2 alumnes 45 minuts). Un cop finalitzat el quart curs de Nivell Elemental, aquells alumnes que ho desitgin poden deixar d'assistir a les classes de llenguatge musical i continuar assistint a les classes d'instrument col·lectives, així com participar en els diferents grups instrumentals i vocals.
Al finalitzar els cinc cursos de Nivell Elemental l'alumne tindrà l'opció de continuar els estudis de Nivell Mitjà o de decantar-se cap a la branca de Repertori.

 

 

Nivell Mitjà 

Durant aquest període, l'objectiu és aprofundir i ampliar els coneixements adquirits en el Nivell Elemental, donant així l'oportunitat als alumnes que ho desitgin, de poder accedir a estudis més professionalitzadors.
En aquest programa l'alumne pot organitzar-se el currículum a la seva conveniència, tot que hi ha un mínim d'assignatures obligatòries.
Per tal d'accedir a Nivell Mitjà els alumnes han d'haver acabat amb aprofitament el Nivell Elemental. També hi podran accedir alumnes de fora de l'Escola, en funció de l'edat i els coneixements que tinguin, mitjançant una prova de nivell.

 

El Nivell Mitjà té una durada de quatre cursos en dues sessions setmanals de llenguatge musical de 60 minuts cadascuna  i 45 minuts setmanals d'instrument individual.

Per tal de completar la formació en aquest període és molt important que els alumnes segueixin amb la pràctica musical en grup, participant en els diferents grups instrumentals i vocals existents a l'Escola.

 

 

Repertori

La branca de Repertori està pensada per a aquells alumnes que no volen seguir els estudis de NIvell Mitjà, però sí que tenen interès a continuar estudiant música gaudint amb la seva pràctica. Així doncs, l'Escola els ofereix la possibilitat de continuar només els estudis d'instrument i de participar als conjunts instrumentals i vocals.